MAR&MON BIURO RACHUNKOWE

Informacja o RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mar&Mon Biuro Rachunkowe Monika Gołębiewska z siedzibą w Białymstoku 15-794, przy ul. Gajowej 62/48 NIP: 9662083366, REGON: 365076552

Kontakt: może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób: listownie na podany wyżej adres siedziby; mail: biuro@marmon.bialystok.pl, tel.: 517-153-951

Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – w przypadku, gdy jest Pan/Pani Klientem lub Kontrahentem; Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celu nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z firmą osobiście, bądź wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji – w przypadku, gdy jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem

Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie:

  • 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z firmą umowy – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem;
  • 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie, w związku z prowadzeniem działalności, w tym do spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; 
  • 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem;
  • Pani/Pana dane osobowe z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt b wskazanym w pkt 3 powyżej.–jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.

Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane lub udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty związane z obsługą systemów informatycznych wspierających pracę firmy i stronę www, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem;

W momencie nienawiązania z firmą współpracy, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez rok od dnia zakończenia negocjacji prowadzonych drogą mailową bądź telefoniczną. Natomiast w przypadku zawarcia umowy z firmą, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa – jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.

Przysługujące Pani/Panu prawa: Ma Pan / Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

W momencie, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem;

Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji celów, do jakich są zbierane – jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.