Nazwa abonamentu Miesięczna opłata (za 1. osobę)
Pełna obsługa kadrowo-płacowa 55,00
Obsługa umów zleceń / dzieło 30,00

Ceny podane w cenniku są cenami netto.

 • Sporządzanie listy płac;
 • Wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych;
 • Sporządzenie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS;
 • Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych;
 • Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS;
 • Sporządzenie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń.
 • założenie teczki osobowej pracownika
 • sporządzenie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu itp.
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców

Dodatkowe usługi

Nazwa usługi Opłata
Usługi dla przedsiębiorstw – ceny podane netto
wysyłka deklaracji pocztą (polecony) 11,50 zł
korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 50,00 zł
zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe) cena równa abonamentowi za ostatni miesiąc roku podatkowego
wykonanie biznesplanu do uzgodnienia
wycena firmy od 4500,00 zł
konsolidacja bilansów do uzgodnienia
sporządzenie analizy finansowej do uzgodnienia
dokumentacja do KRUS, PFRON, GUS (za 1 dokument) 30,00 zł
Usługi dla osób fizycznych – ceny podane brutto
PIT-y roczne – dochód uzyskany w Polsce indywidualnie – ilość deklaracji cząstkowych: 10* 40,00 zł
PIT-y roczne – dochód uzyskany w Polsce rozliczenie wspólne – ilość deklaracji cząstkowych: 10* 50,00 zł
PIT-y rocznie – dochód uzyskany za granicą – ilość deklaracji cząstkowych: 5* 80,00 zł
PIT-y rocznie – dochód uzyskany w Polsce i za granicą– ilość deklaracji cząstkowych: 5* 100,00 zł
dokumentacja do ZUS, KRUS, PFRON, GUS 50,00 zł / pracownika (PFRON) lub deklarację (GUS)

*Dopłata do każdej kolejnej deklaracji cząstkowej wynosi 5,00 zł brutto.

Napisanie wniosku do Urzędu Pracy dotyczącego ubiegania się o dofinansowanie:

–> na założenie działalności gospodarczej 700,00 zł brutto;

–> utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy 500,00 zł brutto;

–> wniosek o prace interwencyjne 200,00 zł brutto;

–> inne według indywidualnej wyceny.

RODZAJ/NAZWA USŁUG DODATKOWYCH CENA
Wypełnienie wniosków w związku z rejestracją DG (wpis do biznes.gov, VAT-R, VAT-UE, ZUS)* 150,00
Deklaracje VAT-9M, PCC 50,00
Przygotowanie druków NIP-2, NIP-8, aktualizacja VAT-R 50,00
Korekty deklaracji JPK, KPIR – w przypadku korekty nie z winy biura 80,00
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskanej pomocy DEMINIMIS (jednorazowa amortyzacja) 200,00
Przygotowanie odpowiedzi na pismo komornika w sprawie zajęcia pracownikowi wynagrodzenia 30,00
Wnioski kredytowe, roczne informacje do banku o sytuacji finansowej 200,00
Zeznanie roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-28 z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – jeśli księgowość nie była prowadzona w biurze 150,00
Sporządzenie bilansu i RZIS w trakcie roku 300,00
Inne, nie wymienione wyżej czynności / usługi według stawki godzinowej – za każdą rozpoczętą godzinę pracy 100,00
 • Opłata jest uwzględniana przy pierwszym miesiącu rozliczenia.

Objaśnienia do cennika

 • W skład ceny usługi wchodzi cena abonamentu, wartość na przekroczenie limitu dokumentów wynikającego z abonamentu oraz opłaty za usługi dodatkowe nieobjęte abonamentem.
 • Usługi, które nie są objęte w abonamencie mają charakter usług dodatkowych. W przypadku prowadzenia prowadzenia księgowania przez cały okres obrachunkowy – opłata za zamknięcie roku nie jest pobierana. W przypadku prowadzenia historii prowadzenia działalności podatkowej podatkowej opłata wynosi 50% opłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego; w składowaniu roku, którego nie była konserwacja rugowania opłata równowartość za pierwszy miesiąc podpisanej umowy. Zmiana abonamentu na wyższy może nastąpić z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Zmiana abonamentu może nastąpić w każdej chwili trwania umowy.
 • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji np. faktura, rachunek, umowa o pracę, raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są również dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np. kosztów przebiegu pojazdów czy amortyzacji środków trwałych.
 • Listy płac czy wyciągi bankowe traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: 1 lista płac to 1 dokument księgowy z 10 osobami z listy, wyciąg bankowy – 1 dokument księgowy dla 1 strony.

Terminy, o których należy pamiętać

 • do 5. dnia każdego miesiąca – należy przygotować informacje do rozliczenia wynagrodzeń pracownikom;
 • do 7. dnia każdego miesiąca – należy przygotować dokumenty za miesiąc poprzedni, Biuro sporządza listę płac i przekazuje informację dla Zleceniodawcy;
 • do 15. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorcę;
 • do 15. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń;
 • do 20. dnia każdego miesiąca – biuro przesyła informację dotyczącą bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.