Nazwa abonamentu Miesięczna opłata (za 1. osobę)
Podstawowy abonament kadrowy 10,00
Pełna obsługa kadrowo-płacowa 20,00

Ceny podane w cenniku są cenami netto.

„Podstawowy abonament kadrowy” obejmuje:

 • Sporządzanie listy płac;
 • Wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych;
 • Sporządzenie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS;
 • Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych;
 • Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS;
 • Sporządzenie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń.

Abonament „Pełna obsługa kadrowo-płacowa” obejmuje wszystkie czynności powyżej oraz dodatkowo:

 • założenie teczki osobowej pracownika (25zł);
 • sporządzenie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu itp. (25zł);
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych(15zł);
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców(15zł).

*Ceny w nawiasach są naliczane za jedną osobę lub dokument w przypadku wyboru „Podstawowego abonamentu kadrowego”.

Dodatkowe usługi

Nazwa usługi Opłata
Usługi dla przedsiębiorstw
wysyłka deklaracji pocztą (polecony) 9,00 zł
korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 50,00 zł
zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe) cena równa abonamentowi za ostatni miesiąc roku podatkowego
wykonanie biznesplanu do uzgodnienia
wycena firmy od 4500,00 zł
konsolidacja bilansów do uzgodnienia
sporządzenie analizy finansowej do uzgodnienia
Usługi dla osób fizycznych
PIT-y roczne – dochód uzyskany w Polsce indywidualnie od 30,00 zł
PIT-y roczne – dochód uzyskany w Polsce indywidualnie od 40,00 zł
PIT-y rocznie – dochód uzyskany za granicą od 50,00 zł
PIT-y rocznie – dochód uzyskany w Polsce i za granicą od 60,00 zł
dokumentacja do ZUS, KRUS, GUS od 25,00 zł

Ceny podane w cenniku są cenami netto.

Objaśnienia do cennika

 • W skład ceny usługi wchodzi cena abonamentu, wartość na przekroczenie limitu dokumentów wynikającego z abonamentu oraz opłaty za usługi dodatkowe nieobjęte abonamentem.
 • Usługi, które nie są objęte w abonamencie mają charakter usług dodatkowych. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości do wartości rocznej obsługi księgowej doliczyć należy opłatę za zamknięcie roku, odpowiadająca równowartością abonamentu za ostatni miesiąc roku podatkowego.
 • Zmiana abonamentu na wyższy może nastąpić z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Zmiana abonamentu na niższy może nastąpić tylko i wyłącznie na początku kolejnego roku podatkowego przed oddaniem dokumentów księgowych do rozliczenia.
 • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji np. faktura, rachunek, umowa o pracę, raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są również dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np. kosztów przebiegu pojazdów czy amortyzacji środków trwałych.
 • Listy płac czy wyciągi bankowe traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: 1 lista płac to 1 dokument księgowy z 10 osobami z listy, wyciąg bankowy – 1 dokument księgowy to 1 miesiąc.

Terminy, o których należy pamiętać

 • do 5. dnia każdego miesiąca – należy przygotować informacje do rozliczenia wynagrodzeń pracownikom;
 • do 7. dnia każdego miesiąca – należy przygotować dokumenty za miesiąc poprzedni, Biuro sporządza listę płac i przekazuje informację dla Zleceniodawcy;
 • do 10. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorcę;
 • do 15. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń;
 • do 20. dnia każdego miesiąca – biuro przesyła informację dotyczącą bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.